Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresu medycyny pracy [ROZSTRZYGNIĘCIE]

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy dla pracowników Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie oraz udzielanie świadczeń dla jednostek zewnętrznych z którymi SPWZOZ w Stargardzie ma zawarte umowy w zakresie medycyny pracy oraz udzielenie świadczeń dla pacjentów indywidualnych

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 78/2016 z dnia 12.12.2016 r. informuje, że w ww. postępowaniu z dnia 16.12.2016 r. wybrano następującego oferenta:

 

Zakres świadczeń

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

– udzielania świadczeń z zakresu medycyny pracy dla pracowników SPWZOZ w Stargardzie oraz udzielanie świadczeń dla jednostek zewnętrznych z którymi SPWZOZ w Stargardzie ma zawarte umowy w zakresie medycyny pracy oraz udzielenie świadczeń dla pacjentów indywidualnych.

1

Specjalista Medycyny Przemysłowej

Lek. Witold Rusiekiewicz

ul. Przybosia 40

73-110 Stargard

Podpisanie umowy odbędzie się w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu na stronie
BIP SPWZOZ w Stargardzie, w siedzibie Udzielającego zamówienie (ul. Wojska Polskiego 27,
73-110 Stargard, budynek Administracji pokój 003).

 


D Y R E K C J A  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego 27  
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r.  
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)

ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresu medycyny pracy

 

I. Przedmiotem konkursu oferty jest udzielanie świadczeń z zakresu medycyny pracy dla pracowników  Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie oraz udzielanie świadczeń dla jednostek zewnętrznych z którymi SPWZOZ w Stargardzie ma zawarte umowy w zakresie medycyny pracy oraz udzielanie świadczeń dla pacjentów indywidualnych.

II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

III. Od dnia 12.12.2016 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne         o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”

IV. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2018 r.

V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.” „Nie otwierać do dnia 16.12.2016 roku do godz. 12.00” należy złożyć do dnia 16.12.2016 r. do godz. 11.30 w Kancelarii (pokój nr 21 –budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.

VII. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

IX. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. III.

X. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 16.12.2016 r. o godz. 12.00

XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

XIII. SPWZOZ w Stargardzie zamieści ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert na stronie internetowej www.zozstargard.pl oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Administracji SPWZOZ w Stargardzie.

XIV. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:17:45, przez Administrator


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content