Postępowanie konkursowe nr 13/2023 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym-ROZSTRZYGNIĘCIE

D Y R E K C J A
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie
Wojska Polskiego 27
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2023, poz. 991 t.j.)
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. 2022, poz. 2561 t.j.)
zaprasza oferentów  do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym

zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

 

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
  o działalności leczniczej obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w szpitalnym oddziale ratunkowym w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
 2. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.
 3. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „formularz oferty” zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej udzielającego zamówienia pod adresem www.zozstargard.pl lub mogą zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. Zgłoszeń w sprawie o udostępnienie ww. dokumentów można dokonywać a) telefonicznie pod nr tel. 91-5789-220, b) na adres e-mail: i.kostkiewicz@zozstargard.pl
 4. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia  01.07.2023 r. do dnia 30.06.2026 r.
 5. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
 6. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią oferenta i odpowiednim napisem: „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza
  w ramach leczenia szpitalnego w zakresie świadczeń w SOR w SPWZOZ w Stargardzie”
  „Nie otwierać do dnia 26.06.2023 roku do godz. 09.00”
  należy złożyć do dnia 26.06.2023 r.
  do godz. 08.30 w Sekretariacie (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.
 7. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
 1. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.
 2. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 3.
 3. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 26.06.2023 r. o godz. 09.00.
 4. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.
 5. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 6. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
 7. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
 9. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz
  o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2023, 07:53:21, przez Magdalena Szramke

Załączniki

 • 1 pdf 2023 13 SOR Formularz oferty
  Data dodania: 15 czerwca 2023 08:18 Dodany przez: Iwona Kostkiewicz Wielkość pliku: 601 KB Pobrania: 46
 • 2 pdf 2023 13 SOR SWKO
  Data dodania: 15 czerwca 2023 08:18 Dodany przez: Iwona Kostkiewicz Wielkość pliku: 431 KB Pobrania: 48
 • 3 pdf 2023 13 SOR umowa
  Data dodania: 15 czerwca 2023 08:18 Dodany przez: Iwona Kostkiewicz Wielkość pliku: 639 KB Pobrania: 46
 • 4 pdf 2023 13 ogłoszenie o rozstrzygnięciu
  Data dodania: 19 lipca 2023 07:53 Dodany przez: Magdalena Szramke Wielkość pliku: 177 KB Pobrania: 99

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content