Postępowanie konkursowe nr 12/2023 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w ramach AOS w Poradni Okulistycznej – ROZSTRZYGNIĘCIE

D Y R E K C J A
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie
Wojska Polskiego 27
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022, poz. 633 t.j.)
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. 2022, poz. 2561)
zaprasza oferentów  do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym

zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

  1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do: udzielania świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej obowiązku udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w ramach:1) ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Okulistycznej,2) leczenia szpitalnego w Oddziale Okulistycznym – Zespół Chirurgii Jednego Dniaa) wizyty kwalifikacyjne do zabiegu usunięcia zaćmy – w trybie ambulatoryjnym, b)kontrolne porady specjalistyczne po zabiegu związanym z leczeniem zaćmy – w trybie ambulatoryjnym.
  2. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.
  3. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „formularz oferty” zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej udzielającego zamówienia pod adresem www.zozstargard.pl lub mogą zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. Zgłoszeń w sprawie o udostępnienie ww. dokumentów można dokonywać: a) telefonicznie pod nr tel. 91-5789-220, b) na adres e-mail: i.kostkiewicz@zozstargard.pl
  4. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 12.06.2023 r. do dnia 31.05.2026 r.
  5. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
  6. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej Oferta na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.”, Nie otwierać do dnia 07.06.2023 r. do godz. 14.30” należy złożyć do dnia 07.06.2023 r. do godz. 14.00 w Kancelarii (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.
  7. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
  8. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.
  9. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 3.
  10. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 07.06.2023 r. o godz. 14.30.
  11. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.
  12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
  13. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
  14. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
  15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
  16. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

Ostatnia aktualizacja: 16 czerwca 2023, 09:13:43, przez Iwona Kostkiewicz

Załączniki


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content