Postępowanie konkursowe nr 15/2022 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach leczenia szpitalnego w zakresie pielęgniarstwa [UNIEWAŻNIONE]

D Y R E K C J A
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27
na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U.2021, poz. 711)
oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. 2021.1285 t.j.)

zaprasza oferentów
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
(postępowanie konkursowe nr 15/2022)

I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa.
II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.
III. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „formularz oferty” zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej udzielającego zamówienia pod adresem www.zozstargard.pl lub mogą zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. Zgłoszeń w sprawie o udostępnienie ww. dokumentów można dokonywać:
a. telefonicznie pod nr tel. 91-5789-220, 91-5789-206,
b. na adres e-mail: i.kostkiewicz@zozstargard.pl, naczelna@zozstargard.pl
IV. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na okres od dnia 01.07.2022 r. do dnia
30.06.2025 r.
V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie pielęgniarstwa”, „Nie otwierać do dnia 27.06.2022 r. do godz. 11.30” należy złożyć
w Kancelarii/Sekretariacie (budynek – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie do dnia 27.06.2022 r.
do godz. 11.00.
VII. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie,
pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.
IX. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym
w pkt. III.
X. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 27.06.2022 r. o godz. 11.30.
XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz oferty.
XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
XIII. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl
w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
XIV. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie,
w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie. Odwołanie wniesione
po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu
oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2023, 11:14:00, przez Magdalena Szramke

Załączniki


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content