Polityka jakości

Polityka jakości określona dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie zwanego SPWZOZ koresponduje z przyjętą strategią organizacji oraz potrzebami i oczekiwaniami pacjentów. Kierownictwo zapewnia warunki do tego, aby polityka jakości była wdrażana oraz utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji.

Jest ona skierowana na zapewnienie wysokiego poziomu usług medycznych i zawiera zobowiązanie do doskonalenia działań przy utrzymaniu efektywności ekonomicznej organizacji. Stanowi ramy do określenia i przeglądu celów dotyczących jakości.

Cele Polityki Jakości są następujące:

 • Zadowolenie klienta.
 • Stałe podnoszenie jakości we wszystkich obszarach działalności.
 • Utrzymanie wysokiej pozycji na rynku usług zdrowotnych w Regionie.

Realizowane są poprzez:

 • Podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe personelu.
 • Poprawę warunków pobytu pacjentów.
 • Zwiększenie dostępności do świadczeń i poprawę ich jakości.
 • Wprowadzenie nowoczesnych procedur medycznych w dziedzinie diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji.
 • Prowadzenie sprawdzonych programów profilaktycznych i terapeutycznych w obrębie specjalności obecnych w SPWZOZ.
 • Realizowanie procedur medycznych na poziomie odpowiadającym standardom ustalonym przez ośrodki referencyjne oraz medycynę opartą o fakty opisane w literaturze fachowej.
 • Zachowanie właściwych relacji kosztów do efektywności pracy.
 • Pozyskiwanie środków na rozwój SPWZOZ poprzez sprzedaż usług po konkurencyjnych cenach.
 • Kreowanie etycznych postaw personelu.
 • Wzmocnienie identyfikacji personelu ze swoim zakładem pracy.
 • Dbałość o środowisko naturalne w otoczeniu SPWZOZ.

Dyrekcja deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu we wdrażaniu i utrzymaniu Systemu Zarządzania Jakością oraz ciągłego doskonalenia dla zapewnienia pacjentom coraz lepszych warunków leczenia i opieki. Wszyscy pracownicy Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim są odpowiedzialni za realizację Polityki Jakości w odniesieniu do ich stanowisk pracy i zobowiązani do wykazywania inicjatywy w zakresie doskonalenia procesów i usług.

Świadomy wybór normy PN-EN ISO 9001:2009 Systemu Zarządzania Jakością pozwala osiągać wyznaczone cele i ustawicznie rozwijać organizację, spełniając misję:

„Zdrowie i zadowolenie pacjentów – naszym sukcesem”

Dyrektor
Paweł Waldemar Bakun
Stargard, data aktualizacji 10.06.2016 r.

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2020, 11:18:48, przez Administrator

Skip to content