Postępowanie konkursowe nr 18/2020 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego [ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27
na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020.295 t.j. r.)
oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.)

zaprasza oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert
poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

 

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020.295 t.j.) – obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego.
 2. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.
 3. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „formularz oferty” zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej udzielającego zamówienia pod adresem www.zozstargard.pl lub mogą zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. Zgłoszeń w sprawie o udostępnienie ww. dokumentów można dokonywać:
  1) telefonicznie pod nr tel. 91-5789-220, 91-5789-204,
  2)
  na adres e-mail: i.kostkiewicz@zozstargard.pl, naczelna@zozstargard.pl
 4. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na okres od dnia 01.08.2020 r. do dnia 30.04.2022 r.
 5. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
 6. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego”, „Nie otwierać do dnia 13.07.2020 r. do godz. 11.30” należy złożyć w Kancelarii/Sekretariacie (budynek – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie do dnia 13.07.2020 r. do godz. 11.00.
 7. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
 8. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.
 9. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. III.
 10. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 13.07.2020 r. o godz. 11.30.
 11. Oferent winien należycie wypełnić Formularz oferty.
 12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 13. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
 14. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
 16. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie nr 49/2020 z dnia 08.07.2020 roku informuje, że w ww. postępowaniu wybrano następującego oferenta:

Numer oferty Nazwa oferenta Adres
1 „INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA
IRENA WOJTKIEWICZ”
Grzędzice
ul. Przedwiośnie 4E
73-110 Stargard

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2020, 11:31:33, przez Administrator

Załączniki

Skip to content