Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technika masażysty w SPWZOZj w Stargardzie., z uwzględnieniem Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie

przy ul. Wojska Polskiego 27

na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r.

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)

oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r.

oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.)

zaprasza oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych

w

Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie technika masażysty w  Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie., ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej.

II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

III. Od dnia 01.06.2017 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty”.

IV. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta od dnia 15.06.2017 r. do dnia 31.05.2019 r.

V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technika masażysty w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej”, „Nie otwierać do dnia 08.06.2017 r. do godz. 13.00” należy złożyć do dnia 08.06.2017 r. do godz. 12.30 w Kancelarii  (pokój nr 21 – budynek Administracji) Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.

VII. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie,
pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

IX. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt III.
X. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 08.06.2017 r. o godz. 13.00.

XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

XIII. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

XIV. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz
o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technika masażysty w  Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie., ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 35/2017 z dnia 01.06.2017 r. informuje, że w ww. postępowaniu z dnia 14.06.2017 r. wybrano następującego oferenta:

 

Zakres świadczeń

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie technika masażysty w  Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie., ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Rehabilitacyjnego i Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej oraz Zespołu Rehabilitacji Ambulatoryjnej

1

Usługi rehabilitacyjne

Jarosław Wiczuk

Ul. Czesława Tańskiego 14a/7

73-102 Stargard

Podpisanie umowy odbędzie się w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu na stronie
BIP SPWZOZ w Stargardzie, w siedzibie Udzielającego zamówienie (ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard, budynek Administracji pokój 003).

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:32:45, przez Administrator

Skip to content