Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Postępowanie konkursowe nr 26/2018


 

D Y R E K C J A  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego 27  
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.)  
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)  
zaprasza oferentów  do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie:

A)    w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,

B)     w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałem,

C)     w godzinach dyżuru medycznego,

D)    pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego postępowania oraz ich udzielaniem w związku z wezwaniem przez lekarza dyżurnego oddziału.

2. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

3. Od dnia 15.06.2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne
o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”

4. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.06.2021 r.

5. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

6. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii. Nie otwierać do dnia 22.06.2018 roku do godz. 11.30” należy złożyć do dnia 22.06.2018 r. do godz. 11.00 w Kancelarii (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.

7. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

8. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

9. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 3.

10. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 22.06.2018 r. o godz. 11.30.

11. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

13. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

14. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

16. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 59/2018 z dnia 15.06.2018 r. Dyrektora SPWZOZ
w Stargardzie informuje, że w ww. postępowaniu wybrano następujących oferentów:

Zakres świadczeń

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

– udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii SPWZOZ w Stargardzie

1

Indywidualna Praktyka Lekarska

Beata Boćko

 

Os. Zachód B4/F9,

73-110 Stargard

– udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii SPWZOZ w Stargardzie

2

Indywidualna Praktyka Lekarska

Danuta Grubich-Fiuk

Ul. Pogodna 8/13,

73-110 Stargard

– udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii SPWZOZ w Stargardzie

3

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Modest Małecki

Ul. Słowackiego 22B/1,

73-110 Stargard

– udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii SPWZOZ w Stargardzie

4

Indywidualna Praktyka Lekarska

Mariusz Chlebio

Ul. Brzozowa 63,

73-110 Stargard

– udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału anestezjologii i intensywnej terapii SPWZOZ w Stargardzie

5

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Anna Zadrożna

Ul. Leśmiana 23A,

73-110 Stargard

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:38:50, przez Administrator

Skip to content