Konkurs ofert na udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej SP WZOZ w Stargardzie [ODTZUCENIE OFERTY I UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]

D Y R E K C J A  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

ul. Wojska Polskiego 27

w Stargardzie
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r.  
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.)  
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 z późn. zm.)  
zaprasza oferentów  
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych

w zakresie gastroenterologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

w Poradni Dermatologicznej

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 z późn. zm.) obowiązku udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

III. Od dnia 21.08.2017 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”

IV. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta od dnia 01.09.2017 r. do dnia 30.11.2019 r.

V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej SPWZOZ w Stargardzie, Nie otwierać do dnia 24.08.2017 r. do godz. 09.30”, należy złożyć do dnia 24.08.2017 r. do godz. 09.00 w Kancelarii (pokój nr 21 –budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.

VII. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

IX. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. III.

X. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 24.08.2017 r. o godz. 09.30.

XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

XIII. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ w Stargardzie ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcie postępowania.

XIV. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl


 

OGŁOSZENIE

W sprawie przesunięcia terminu składania ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

 

Zgodnie z postanowieniem Rozdziału IV pkt. 10 SWKO Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w dniu 24 sierpnia 2017 roku przesunął termin składania ofert w przedmiotowym konkursie do dnia 30 sierpnia 2017 r. do godz. 10:30. W związku z powyższym termin otwarcia ofert nastąpi dnia 30 sierpnia 2017 r. o godz. 11.00.

 


 

OGŁOSZENIE O ODRZUCENIU OFERTY ZŁOŻONEJ W TOKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
W ZAKRESIE DERMATOLOGII I WENEROLOGII

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 62/2017 z dnia 21 sierpnia 2017r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie informuje, że w toku postępowania konkursowego na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej  odrzucono następującego oferenta:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Przyczyny odrzucenia oferty

1.

Iza Iwan-Ziętek

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

Niespełnienie warunków określonych w SWKO, tj.

  1. Zaproponowana cena przez Oferenta za jeden pkt. rozliczeniowy nie spełnia warunków określonych w rozdziale XIV SWKO, tzn. przekracza ustaloną cenę maksymalną.

 


 

OGŁOSZENIE

W sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dermatologii i wenerologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Dermatologicznej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w dniu 12.09.2017 r. unieważniła postępowanie prowadzone w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z powodu wpłynięcia oferty nie spełniającej warunków określonych w SWKO.

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:33:13, przez Administrator

Skip to content