BIP Szpital Stargard
BIP Szpital Stargard
Strona główna Oferty pracy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej [ROZSTRZYGNIĘCIE]
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Postępowanie konkursowe nr 07/2019


 

D Y R E K C J A  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego 27  
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.)  
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1510 ze zm.)  
zaprasza oferentów  do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

 

 1. 1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, obejmujących poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w miejscu jego zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy.
 2. 2. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.
  1. 3. Od dnia 05.04.2019 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać
   się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”
  2. 4. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 20.04.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
  3. 5. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
   1. 6. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych
    w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie otwierać do dnia 12.04.2019 roku do godz. 10.30”
    należy złożyć do dnia 12.04.2019 r. do godz. 10.00 w Kancelarii (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie
    lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.
   2. 7. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
   3. 8. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.
   4. 9. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 3.

10. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 12.04.2019 r. o godz. 10.30.

11. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

13. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 7 dni
od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

14. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

16. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
nr 07/2019

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, obejmujących poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w miejscu jego zamieszkania
lub pobytu świadczeniobiorcy.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 16/2019 z dnia 05.04.2019 roku informuje, że w ww. postępowaniu wybrano następujących oferentów:

 

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

1

INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA

KRZYSZTOF MAJER

ul. Wyzwolenia 124

44-337 Jastrzębie Zdrój

Wytworzył: informatyk
Data informacji: 2019-04-05 12:57:49
Opublikował: informatyk
Data publikacji: 2019-04-05 15:01:00
Odsłon: 516
Poprawiony: środa, 17 kwietnia 2019 11:40
Dziennik zmian