BIP Szpital Stargard
BIP Szpital Stargard
Strona główna Oferty pracy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych zastępstw, w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych zastępstw, w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Postępowanie konkursowe nr 21/2018


 

D Y R E K C J A  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego 27  
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.)  
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)  
zaprasza oferentów  do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018.160 z późn. zm.) obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych zastępstw, w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa, we wszystkich komórkach organizacyjnych SPWZOZ w Stargardzie udzielających świadczeń zdrowotnych.

2. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

3. Od dnia 28.05.2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”

4. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.07.2018 r. do dnia 30.04.2020 r.

5. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

6. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych zastępstw, w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa”, Nie otwierać do dnia 04.06.2018 roku do godz. 13.00” należy złożyć do dnia 04.06.2018 r. do godz. 12.30 w Kancelarii (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.

7. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

8. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

9. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 3.

10. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 04.06.2018 r. o godz. 13.00.

11. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

13. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

14. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

16. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursuoraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl


 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w sytuacjach nagłych zastępstw, w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa, we wszystkich komórkach organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie udzielających świadczeń zdrowotnych.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 52/2018 z dnia 28.05.2018 r. Dyrektora SPWZOZ
w Stargardzie informuje, że w ww. postępowaniu wybrano następującego oferenta:

 

Zakres świadczeń

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

- udzielania świadczeń zdrowotnych, w sytuacjach nagłych zastępstw, w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa, we wszystkich komórkach organizacyjnych SPWZOZ w Stargardzie, udzielających świadczeń zdrowotnych.

1

MEDICA

Tomasz Nowak

Ul. Lechonia 10 A,

73-110 Stargard

Wytworzył: informatyk
Data informacji: 2018-05-28 10:16:53
Opublikował: informatyk
Data publikacji: 2018-05-28 12:19:56
Odsłon: 697
Poprawiony: wtorek, 26 czerwca 2018 13:53
Dziennik zmian