BIP Szpital Stargard
BIP Szpital Stargard
Strona główna Oferty pracy Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania obowiązku koordynatora personelu medycznego w Oddziale Rehabilitacyjnym i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej [UNIEWAŻNIENIE]
Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania obowiązku koordynatora personelu medycznego w Oddziale Rehabilitacyjnym i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej [UNIEWAŻNIENIE]

 

OGŁOSZENIE

W sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania obowiązków koordynatora personelu medycznego w Oddziale Rehabilitacyjnym i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w dniu 13 maja 2016 roku unieważniła postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 2 Ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 581 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 Ustawy o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 618 ze zm.) z powodu wpłynięcia 1 oferty.

 


D Y R E K C J A

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie Szczecińskim ul. Wojska Polskiego 27

na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r.

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)

oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.)

 

zaprasza oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy

o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) – obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych
w zakresie wykonywania obowiązku koordynatora personelu medycznego w Oddziale Rehabilitacyjnym
i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej.

II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

III. Od dnia 06.05.2016 r. w godz. od 08.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się
ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”

IV. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na okres od dnia 16.05.2016 r. do dnia
30.04.2018 r.

V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynatora personelu medycznego w Oddziale Rehabilitacyjnym i Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej”, „Nie otwierać do dnia 13.05.2016 r. do godz. 12.30” należy złożyć w Kancelarii (pokój nr 15 – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim do dnia 13.05.2016 r. do godz. 12.00.

VII. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

IX. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt III.

X. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie Szczecińskim, w dniu 13.05.2016 r. o godz. 12.30.

XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz oferty.

XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

XIII. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

XIV. Oferent może złożyć umotywowany protest do Udzielającego zamówienia dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o jego wyniku.

XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

Wytworzył: informatyk
Data informacji: 2016-05-06 13:21:51
Opublikował: informatyk
Data publikacji: 2016-05-13 13:39:58
Odsłon: 1269
Poprawiony: piątek, 13 maja 2016 12:39
Dziennik zmian