BIP Szpital Stargard
BIP Szpital Stargard
Strona główna Oferty pracy Postępowanie konkursowe nr 17/2020 poprzedzające zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu pielęgniarstwa [UNIEWAŻNIENIE]
Postępowanie konkursowe nr 17/2020 poprzedzające zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu pielęgniarstwa [UNIEWAŻNIENIE]

 

D Y R E K C J A

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27

na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r.

o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020.295 t.j. r.)

oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.)

 

zaprasza oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

(postępowanie konkursowe nr 17/2020)

 


I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020.295 t.j.) – obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa.

II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

III. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „formularz oferty” zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej udzielającego zamówienia pod adresem www.zozstargard.pl lub mogą zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. Zgłoszeń w sprawie o udostępnienie ww. dokumentów można dokonywać:

 

  1. telefonicznie pod nr tel. 91-5789-220, 91-5789-204,
  2. na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

IV. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na okres od dnia 01.08.2020 r. do dnia 30.04.2022 r.

V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa”, „Nie otwierać do dnia 13.07.2020 r. do godz. 11.30” należy złożyć w Kancelarii/Sekretariacie (budynek – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie do dnia 13.07.2020 r. do godz. 11.00.

VII. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

IX. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. III.

X. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 13.07.2020 r. o godz. 11.30.

XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz oferty.

XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

XIII. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

XIV. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

 


 

 

OGŁOSZENIE

(postępowanie nr 17/2020)

W sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w dniu 13 lipca 2020 roku unieważniła postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych – z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty.

 


Wytworzył: informatyk
Data informacji: 2020-07-06 19:36:21
Opublikował: informatyk
Data publikacji: 2020-07-06 21:46:01
Odsłon: 91
Poprawiony: czwartek, 16 lipca 2020 11:57
Dziennik zmian