BIP Szpital Stargard
BIP Szpital Stargard
Strona główna Oferty pracy Konkurs ofert nr 07/2020 poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]
Konkurs ofert nr 07/2020 poprzedzający zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

 

 

D Y R E K C J A

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27
na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r.
o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.)
oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1127 ze zm.)

 

zaprasza oferentów
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej
(postępowanie konkursowe nr 07/2020)

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) – obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa.

II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

III. Od dnia 17.02.2020 r. w godz. od 08.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”

IV. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na okres od dnia 01.03.2020 r. do dnia 30.04.2022 r.

V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa”, „Nie otwierać do dnia 26.02.2020 r. do godz. 11.30” należy złożyć w Kancelarii/Sekretariacie (budynek – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie do dnia 26.02.2020 r. do godz. 11.00.

VII. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

IX. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. III.

X. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 26.02.2020 r. o godz. 11.30.

XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz oferty.

XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

XIII. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

XIV. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl


 


 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
nr 07/2020

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie nr 13/2020 z dnia 18.02.2020 roku informuje, że w ww. postępowaniu wybrano następujących oferentów:

 

 

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

1

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Edyta Bednarczyk

gm. Warnice, Stary Przylep 4,
74-211 Brzesko

2

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Wioletta Krajdocha

Ul. A. Zawadzkiego 6/43,
71-246 Szczecin

 


Wytworzył: informatyk
Data informacji: 2020-02-19 07:01:34
Opublikował: informatyk
Data publikacji: 2020-02-19 08:09:08
Odsłon: 272
Poprawiony: wtorek, 03 marca 2020 23:51
Dziennik zmian