BIP Szpital Stargard
BIP Szpital Stargard
Strona główna Dzierżawa, wynajem, sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NAJEM POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 9,8 m2 W WYDZIELONEJ CZĘŚCI BUDYNKU „J” PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 27 W STARGARDZIE
O G Ł O S Z E N I E O PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA NAJEM POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 9,8 m2 W WYDZIELONEJ CZĘŚCI BUDYNKU „J” PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 27 W STARGARDZIE PDF Drukuj

O G Ł O S Z E N I E

O PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

NA NAJEM POMIESZCZENIA O POWIERZCHNI 9,8 m2 W WYDZIELONEJ CZĘŚCI BUDYNKU „J” PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO 27 W STARGARDZIE

 

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Organizatorem przetargu jest Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Stargardzie (73-110) przy ul Wojska Polskiego 27, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem:  KRS 5388, NIP 8541938710, REGON 00030456200000,  (dalej zwany „SPWZOZ  w Stargardzie”),.

 

I.

 1. Przedmiotem najmu jest pomieszczenie o powierzchni 9,8 m2 w wydzielonej części  budynku  „J” przy ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie.
 2. Wszelkie koszty związane z adaptacją pomieszczeń pokrywa Najemca.
 3. Po zakończeniu najmu Oferentowi nie przysługuje zwrot nakładów poniesionych na przedmiot najmu. Po upływie terminu zawartej umowy Oferent zobowiązany będzie do demontażu zainstalowanych urządzeń i sprzętu na własny koszt do stanu istniejącego w dniu wydania przedmiotu najmu.
  1. Z przedmiotem przetargu można się zapoznać w dniach 23-28.02.2018 roku w godzinach od 09:00 do 15:00.
  2. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest pan Jan Krajewski tel.: 91 578 93 26
  3. Koszty dojazdu do nieruchomości ponoszą zainteresowani oferenci.

 

II.

 1. Cena minimalna miesięcznego czynszu najmu wynosi netto 561,00 zł (pięćset sześćdziesiąt jeden złotych 00/100).
 2. Oferowana cena netto powinna być wyższa lub równa co najmniej cenie minimalnej.
 3. Oferent ma prawo złożyć tylko jedną ofertę cenową.
 4. Jjeżeli wpłyną dwie oferty zawierające tą samą cenę, oferenci zostaną poproszeni o ponowne złożenie ofert cenowych.

 

III.

 1. Przetarg prowadzi Komisja Przetargowa powołana przez Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie.
 2. Postępowanie ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.
 3. Komisja Przetargowa czuwa nad prawidłowym przebiegiem postępowania przetargowego.

 

IV.

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.03.2018 r. o godz. 13.00 w siedzibie SPWZOZ w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27 w sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku A na II piętrze na wprost wind.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej „Oferentami”.

 

V.

 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
 2. Koperta zawierająca ofertę winna być opisana w następujący sposób:

„Oferta na najem pomieszczenia o powierzchni 9,8 m2 przy ul. Wojska Polskiego 27 w Star­gardzie w wydzielo­nej części  budynku  „J”. Nie otwierać przed 01.03.2018 r. godz. 13:00”.

 1. Miejsce składania ofert: siedziba SPWZOZ w Stargardzie, ul. Wojska Polskiego 27, budynek „J” Sekretariat.
 2. Termin składania ofert: do dnia 01.03.2018 r. do godz. 12:30.
 3. Oferent wpłaci wadium w wysokości 1200 złotych (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100).
 4. Wadium należy wpłacić przelewem na konto bankowe Wynajmującego w BGK O. w Szczecinie       o numerze  97 1130 1176 0022 2031 5920 0005  do dnia 01.03.2018 roku do godziny 12:00.
 5. Dokument wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
 6. Wadium wpłacone przez oferenta, z którym zostanie zawarta umowa najmu zostanie zaliczone      na poczet kaucji gwarancyjnej. Wadium wpłacone przez pozostałych oferentów zostanie zwrócone na podane przez nich konta bankowe w terminie 30 dni od ogłoszenia o wynikach przetargu.
 7. Oferent ponosi koszty przygotowania i złożenia oferty.

10.  Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

VI.

Oferta powinna zawierać:

 1. Formularz ofertowy - według załącznika nr 1 do ogłoszenia.
 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
 3. Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) Oferenta.
 4. Numer REGON.
 5. Dowód wpłaty wadium, zgodnie ze wskazaniami jak powyżej.
 6. Zaparafowany projekt umowy – załącznik nr 2 do ogłoszenia.

 

VII.

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w sposób przejrzysty i czytelny.

 

VIII.

 1. Z oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz  najmu, zostanie zawarta na okres 36 miesięcy umowa najmu nieruchomości, której projekt stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Ogłoszenia. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie wyznaczonym przez SPWZOZ w Stargardzie.
 2. Oferenci, zostaną poinformowani o wynikach przetargu na stronie internetowej www.zozstargard.pl

 

IX.

 1. Przetarg uznany zostanie za ważny nawet, jeżeli zakwalifikowano do przetargu tylko jednego Oferenta spełniającego warunki określone w szczegółowych warunkach przetargu.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie prawo zmiany treści ogłoszenia, warunków przetargu, odwołania lub unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje Oferentowi żadne roszczenie względem Wynajmującego.

 

X.

Prace Komisji:

 1. W części jawnej Komisja:

a)    stwierdza prawidłowość ogłoszenia o przetargu,

b)   dokonuje otwarcia otrzymanych ofert,

c)    podaje nazwę Oferenta oraz zaproponowaną cenę.

 1. W części niejawnej Komisja:

a)    weryfikuje oferty oraz ustala, które z ofert spełniają warunki określone w szczegółowych warunkach przetargu,

b)   wnioskuje do Dyrektora Szpitala o odrzucenie oferty, które:

-       nie odpowiadają warunkom określonym w szczegółowych warunkach przetargu,

-       złożone zostały po terminie składania ofert,

c) przyjmuje pisemne wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez Oferentów na wniosek Komisji,

d) przygotowuje propozycję wyboru najkorzystniejszej oferty lub występuje do Dyrektora Szpitala o unieważnienie przetargu.

 

XI.

Z czynności postępowania Komisja sporządza protokół. Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Szpitala.

Załączniki do niniejszego Ogłoszenia:

 1. 1. Załącznik nr 1 – Oferta.
 2. 2. Załącznik nr 2 – Projekt umowy wraz z Załącznikami
 3. 3. Załącznik nr 3–  Regulamin Pracy Komisji Konkursowej

 

 

 

 

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego

Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie

Kowalczyk Krzysztof

Wytworzył: informatyk
Data informacji: 2018-02-20 10:04:47
Opublikował: informatyk
Data publikacji: 2018-02-20 11:07:18
Odsłon: 1305
Poprawiony: poniedziałek, 26 lutego 2018 10:54
Dziennik zmian